cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

Home

Vystudovali jste, či získali odbornou praxi v zahraničí a potřebujete oficiální doklad o jejím uznání v ČR?

Tento portál Vám poskytne informace o uznávání Vašeho zahraničního vzdělání a odborné praxe v ČR.  Jak portál užívat?

Co je uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace?

Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace je proces, kterým je oficiálně potvrzeno, že úroveň Vašeho vzdělání a kvalifikace získaná v zahraničí odpovídá úrovni vyžadované v ČR. Postup se liší dle účelu (další studium, práce, podnikání), za kterým potřebujete své vzdělání či kvalifikaci uznat. Dále se pak liší dle dosaženého stupně vzdělání (základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské).

Jaké jsou typy uznávání?

rozbalitčti více
Uznávání vzdělání a uznávání kvalifikace jsou dvě odlišné procedury.

Uznávání vzdělání se nazývá akademické uznávání, uznávání kvalifikace se nazývá profesní uznávání. Akademické uznávání se pak dále dělí dle stupně uznávaného vzdělání.

Akademické uznávání se týká uznávání formálního vzdělání. Uznávají se tedy doklady o vzdělání základním, středoškolském, vyšším odborném a vysokoškolském. Uznaný doklad o dokončeném zahraničním vzdělání znamená, že žadatelovo vzdělání je rovnocenné s českým. Akademické uznání předchozího vzdělání je nutné k přijetí ke studiu v ČR.

Proces uznávání akademického vzdělání se liší dle stupně dosaženého vzdělání.

Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání se nazývá nostrifikace. Provádí ho krajské úřady.

Uznávání vysokoškolského vzdělání se nazývá uznávání vysokoškolského vzdělání. Provádí ho zpravidla vysoké školy, které provozují obdobný studijní program.

Profesní uznávání‌ se týká uznávání odborné kvalifikace, která je nutná k výkonu určité profese. Odborná způsobilost se prokazuje nejen doklady o ukončeném vzdělání, ale i praxí, složením zkoušek před odbornou komisí atd. Profesní uznávání‌ provádí orgány, do jejichž kompetence daná povolání spadají (profesní komory, ministerstva atd.). Profesní uznávání‌ je nutné k výkonu profese. Postup profesního uznávání se liší pro příslušníky států EU a pro občany třetích zemí. Pro občany třetích zemí se odborné kvalifikace uznávají pomocí akademického uznávání. Prakticky to znamená, že občané EU prokazují své odborné kvalifikace doklady o vzdělání, praxí, popřípadě složením zkoušek. Pro každé povolání se požadavky liší, pro prokázání odborné kvalifikace proto může být požadován pouze doklad o vzdělání, či pouze praxe, kombinace obou atd. Na třetizemce jsou kladeny stejné požadavky, pokud však je součástí prokazování odborné kvalifikace i dosažené vzdělání, musí být navíc doklad o vzdělání uznán pomocí akademického uznávání.

Akademické uznávání může být tedy třeba jak pro akademické uznávání, tak pro profesní uznávání‌.

Proč je v ČR potřeba doklad o oficiálním uznání zahraničního vzdělání?

Pokud jste cizinec či občan ČR, který své vzdělání získal v zahraničí, a chcete v ČR dále studovat, potřebujete oficiální doklad o tom, že Vaše vzdělání odpovídá obdobnému vzdělání v ČR. Pro účely práce a podnikání doklad o tom, že Vaše odborná kvalifikace odpovídá kvalifikaci vyžadované v ČR pro výkon daného povolání, budete potřebovat v závislosti na oblasti, ve které budete pracovat či podnikat.

Pozor! Od čtvrtka 1.9. vstupuje v platnost noveza zákona o vysokých školách, která nově zavádí poplatek za žádost o uznání rovnocennost vysokoškolského diplomu 3000Kč. Vyjádření MŠMT naleznete: zde

V jakých případech potřebuji doklad o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace?

rozbalitčti více

Doklad o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace je zapotřebí v následujících situacích:

  1. V České republice chci studovat v navazujícím stupni studia.
  2. V České republice chci pracovat v regulovaném povolání.
  3. Regulované povolání je povolání, pro jehož výkon jsou právními předpisy předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění není možné povolání vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti atp.)

Chci v ČR studovat

Uznávání pro potřeby studia

Zde najdete informace o uznávání zahraničního vzdělání pro potřeby dalšího studia.

Chci v ČR pracovat

Uznávání za účelem zaměstnání

Zde najdete informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace za účelem zaměstnání.

Chci v ČR podnikat

Uznávání za účelem podnikání

Zde najdete informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace za účelem podnikání.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.