cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.cz › Ověřování dokumentů

Ověřování dokumentů

K žádosti o nostrifikaci či uznání vysokoškolského vzdělání musíte dodat „ověřenou kopii legalizovaného diplomu o ukončeném vzdělání vyhotovenou českým notářem a přeloženou českým soudním tlumočníkem“. Co ale tato fráze ve skutečnosti znamená a jak budete postupovat?

Co je „ověřená kopie legalizovaného diplomu či vysvědčení o ukončeném vzdělání vyhotovená českým notářem a přeložená českým soudním tlumočníkem“?

Ke každému výrazu tohoto komplikovaného slovního spojení se váže jeden administrativní úkon. Začneme postupně, nejdříve si vysvětlíme jednotlivé pojmy (legalizace, ověření kopie, soudní překlad‌) a poté celý proces rozložíme do jednotlivých kroků.

1. Co je legalizace?

rozbalitčti více

Legalizace diplomu či vysvědčení je ověření pravosti podpisů a razítek, tedy pravosti dokumentu. Provádí ji orgány nadřízené orgánům, které vydaly daný doklad. (Potřebujete-li kupříkladu legalizovat český vysokoškolský diplom, obrátíte se na české Ministerstvo školství). Legalizace dokumentu je platná pouze na území státu, který jej legalizoval.

Pokud proto potřebujete užít dokument i na území jiného státu, pravost podpisu a razítek musí ještě legalizovat úřady státu, kde bude užíván. Legalizace pro užití na území jiného státu se nazývá superlegalizace. Ověření provádí ambasáda státu, kde dokument potřebujete užít. Po úspěšném ověření úředník ambasády dokument opatří legalizační doložkou a razítkem. (Pokud tedy kupříkladu potřebujete superlegalizovat dokument z Kolumbie pro užití v ČR, musíte se poté, co jste legalizovali dokument u nadřízeného kolumbijského orgánu, obrátit na českou ambasádu v Kolumbii).

Existuje-li mezi státem, odkud pochází Váš doklad, a státem, kde ho hodláte užít, administrativní spolupráce, krok ověření na území druhého státu odpadá, či může být zjednodušen. Pokud jde o administrativní spolupráci formou bilaterální dohody, není třeba legalizace na ambasádě státu, kde potřebujete dokument užít. Pokud jde o administrativní spolupráci formou Haagské dohody, legalizace probíhá formou apostilace.

2. Co je ověřená kopie?

rozbalitčti více

Obecně se doporučuje nepředkládat dokumenty v originále, ale v kopii. Shodu kopie s originálem dokumentu zaručí ověření. Ověření není prokázáním formální správnosti dokumentu, pravdivosti údajů ani pravosti dokumentu.

3. Co je soudní překlad?

rozbalitčti více
Soudní překlad je překlad, který vyhotoví soudní tlumočník. Soudní tlumočník je tlumočník jmenovaný krajským soudem.

Jak si opatřím „ověřenou kopii legalizovaného dokumentu vyhotovenou českým notářem a přeloženou soudním tlumočníkem“?

Nejdříve musíte diplom / vysvědčení superlegalizovat (popřípadě legalizovat či apostilovat). Poté dokument okopírujete a kopii necháte ověřit notářem. Ověřenou kopii necháte přeložit soudním tlumočníkem.

Jak postupovat při legalizaci

rozbalit

Jak si opatřit ověřenou kopii

rozbalit

Jak si opatřit soudní překlad

rozbalit

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.