cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
 • MKC - logo
 • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › akademické uznávání

akademické uznávání

Akademické uznávání je uznávání zahraničního vzdělání za účelem přístupu k dalšímu vzdělání na české vysoké škole. Akademické uznávání je postupem, který lze užít pouze pro uznávání vzdělání za účelem přístupu k dalšímu vzdělávání a pro profesní uznávání vzdělání pro výkon neregulovaných povolání. Nevztahuje se na uznávání pro výkon regulovaných povolání.

právní prameny:

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - § 89, 90 a § 105 až 106;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v ČR a v Maďarské republice (Budapešť, 6.5.2004, publikována pod č. 92/2005 Sb.m.s.);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16.1.2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.);
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii (Bělehrad, 12.9.1989, publikována pod č. 89/1991 Sb.m.s.) – platná pouze pro Slovinsko.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23.3.2007) – č. 60/2008 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 23.3.2001, publikována pod č. 33/2001 Sb.m.s.)
 • Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu (Lisabonská úmluva) č. 60/2000 Sb.m.s.
 • Společné prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkového ministra vědy a výzkumu Rakouské republiky o doporučeném postupu pro vzájemné akademické uznávání kvalifikací v oblasti vysokého školství (Praha, 9.10.2008). Text prohlášení je rovněž publikován v sešitě 11/2008 Věstníku MŠMT ČR). Prohlášení není závazné, ale uznávací orgány by k němu měly přihlédnout; Rakousko je navíc smluvním státem Lisabonské úmluvy.

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.