cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

azylant

Azylantem podle § 2 odst. 6) zákona o azylu‌ je cizinec, kterému byl podle zákona o azylu‌ udělen azyl‌, a to po dobu platnosti rozhodnutí o azylu‌.

Azyl‌ se udělí cizinci, bylo-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo že má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Dalšími důvody udělení azylu‌ jsou důvody humanitární (např. v případě nemoci, stáří apod.), či sloučení rodiny (typicky jde o manžela či partnera azylanta, svobodné nezletilé dítě nebo rodiče nezletilého azylanta). Na udělení humanitárního azylu‌ ani azylu‌ za účelem sloučení rodiny není právní nárok.

Krom toho může ČR bez předchozího řízení udělit azyl‌, pokud je cizinec uznán uprchlíkem dle mezinárodní smlouvy rozhodnutím UNHCR.

Azylant má v České republice stejné postavení jako cizinec s uděleným trvalým pobytem. Azylant tudíž nemá volební právo a např. nemůže vykonávat takové zaměstnání, jehož podmínkou je státní občanství.

právní prameny:

  • § 2 odst. 6), § 12 až 14, § 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu‌

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.