cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

bezúhonnost

V nejširším slova smyslu bezúhonnost‌ znamená, že fyzická osoba nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin, případně označuje, že celkově vede řádný život, nepáchá přestupky, plní své zákonné povinnosti apod. Požadavek bezúhonnosti se může kupříkladu týkat jen úmyslných trestných činů či trestných činů vztahujících se k určité činnosti. Kritéria bezúhonnosti pro různé profese či pro přiznání různých oprávnění se mohou lišit dle specifických právních předpisů vztahujících se k těmto oprávnění či profesím. Například podle živnostenského zákona prokazují splnění podmínky bezúhonnosti občané České republiky a osoby, které mají na jejím území povolen trvalý pobyt, výpisem z evidence Rejstříku trestů. Cizinci jsou navíc povinni předložit výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je cizinec občanem. Tento doklad nesmí být starší než tři měsíce a musí být přeložen do českého jazyka soudním tlumočníkem. Občan EU může předložit i takový doklad vydaný jiným státem EU, který je státem jeho posledního pobytu.

Občané třetích států (tzn. mimo občany ČR, EU, EHP, Švýcarska, rezidenta a rodinné příslušníky s dlouhodobým pobytem v ČR) si zajistí výpis z Rejstříku trestů ze země, jejíž je občanem + překlad do českého jazyka od soudního překladatele. Pravost podpisu a otisku razítka musí být ověřena (platnost všech listin je maximálně 3 měsíce). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu.

právní prameny:

  • § 6, § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění;
  • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;
  • zvláštní právní předpisy upravující výkon jednotlivých povolání (např. § 3 odst. 4, §30 zák. č. 95/2004 Sb., podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta) atd.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.