cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › ekvivalenční dohoda

ekvivalenční dohoda

Ekvivalenční dohody‌ jsou dohody, které držitelům diplomů ze zemí, se kterými byly dohody uzavřeny, umožňují své diplomy přímo užít na území České republiky, či proces uznávání zjednodušují. Podmínky ekvivalenčních dohod se pro každý stát liší a nevztahují na všechny typy dokladů o vzdělání.

Česká republika je vázána dohodami, které byly uzavřeny s Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Německem. Držitelé maďarských, polských a slovinských dokladů, na něž se dohody vztahují, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by museli předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Ekvivalenční dohoda‌ se Spolkovou republikou Německo však stejný postup neumožňuje. Držitelé diplomů z německých univerzit musí požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, popř. Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra. Splňuje-li žádost všechny formální náležitosti, je příslušný uznávací orgán povinen žádosti vyhovět a vydat osvědčení o uznání.

Diplomy vydané na Slovensku jsou automaticky považovány za rovnocenné českým diplomům.

právní prameny:

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii, (Bělehrad, 12 září 1989, publikována pod č. 89/1991 Sb.m.s.) – platí jen pro Slovinsko.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v České republice a v Maďarské republice (Budapešť, 6.5.2004, publikována pod č. 92/2005 Sb.m.s.).
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulů vydávaných v České republice a Polské republice (Praha, 16.1.2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.).
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 23.3. 2001, publikována pod č.33/2001 Sb.m.s.)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23.3.2007, publikována pod č. 60/2008 Sb.m.s.).
  • Podrobnosti o postupu při uznávání akademické kvalifikace podle ekvivalenčních dohod najdete zde.

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.