cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

legalizace

Legalizace‌ neboli ověřování je proces, kdy orgán, který listinu vydal, ověří pravost razítka, podpisu a oprávnění úřední osoby listinu podepsat. Legalizace proto není ověřením správnosti údajů na listině, ani jejich souladu s právním řádem. Pokud je ověřována listina psaná v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je k ověření třeba předložit úředně ověřený překlad do českého nebo slovenského jazyka. Legalizace se na listině vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Legalizaci provádí Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky.

právní prameny:

  • Zákon č. 21/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
  • zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád;
  • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě;
  • Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.