cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

nostrifikace

Nostrifikace‌ je v nejširším slova smyslu uznávání dosaženého stupně zahraničního vzdělání domácími úřady. Jde o proces, kdy je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studijního programu s obsahem a rozsahem obdobného studijního programu v České republice. Uznaný doklad o dosaženém vzdělání je třeba k pokračování ve studiu na české vysoké škole. (Uznávat je třeba veškeré zahraniční vzdělání s výjimkou vzdělání získaného na Slovensku.) Přestože termín nostrifikace‌ se laicky užívá pro uznávání všech stupňů vzdělání (základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského), název i postup se liší dle stupně dosaženého vzdělání. Nostrifikací v užším smyslu se míní pouze uznávání základního, středního a vyššího odborného studia. Provádějí ji odbory školství jednotlivých krajských úřadů a v případě hlavního města Prahy Magistrát hl. m. Prahy. Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání se taktéž nazývá akademické uznávání. Vysokoškolské diplomy uznávají vysoké školy, které provozují studijní program podobný zahraničnímu studijnímu programu, o jehož uznání žadatel usiluje. Výjimku tvoří vysokoškolské vzdělání v oblasti vojenství a bezpečnostních sil. Uznání vzdělání získaného v oblasti vojenství spadá pod Ministerstvo obrany, uznání vzdělání v oblasti bezpečnostních sil pak vyřizuje Ministerstvo vnitra.

právní prameny:

  • § 108 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace‌ vysvědčení vydaných zahraničními školami
  • § 89 a 90 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
  • bilaterální mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.