cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook

notář

Notář‌ je právník, kterého stát pověřil výkonem notářskému úřadu. Notáři působí jako tzv. soudní komisaři v dědickém řízení, sepisují notářské zápisy (o právních jednáních, o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, o tom, že je někdo naživu, o jiných skutkových dějích a stavu věcí, nebo o prohlášení), provádějí vidimaci a legalizaci, osvědčují, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, provádějí protestaci směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva, vydávají výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, osvědčují provedení úkonů a splnění formalit ve vztahu k evropským společnostem a evropským družstevním společnostem, osvědčují splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku a přijímají listiny a peníze do úschovy. Dále notáři mohou poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami a se správními úřady, ve správním řízení a s určitými výjimkami také v občanském soudním řízení nebo sepisovat listiny.

právní prameny:

  • zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.