cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › profesní uznávání

profesní uznávání

Profesní uznávání‌ je uznávání zahraničního vzdělání za účelem výkonu profese. Postup profesního uznávání se liší dle toho, zda jde o profesi regulovanou, či neregulovanou. Profesní uznávání‌ vzdělání pro výkon neregulovaných profesí probíhá obdobným způsobem jako akademické uznávání, tedy uznávání za účelem získání přístupu k dalšímu vzdělání v ČR. Pokud jde tedy o neregulovanou profesi, na kterou je vyžadováno základní, střední, či vyšší odborné vzdělání, postupuje se stejně jako u nostrifikace. Pokud jde o profesi, na kterou je vyžadováno vysokoškolské vzdělání, postupuje se stejně jako při uznávání vysokoškolského vzdělání pro účely dalšího studia.

Profesní uznávání‌ vzdělání pro výkon regulovaných profesí se taktéž nazývá uznávání odborných kvalifikací. Nejde o posouzení toho, zda je obsah a rozsah formálního vzdělání srovnatelný s obsahem a rozsahem obdobného studijního programu v ČR. Uznávání odborných kvalifikací je posouzením znalostí a schopností konkrétní osoby vykonávat dané povolání. Znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o dokončeném formálním vzdělání, zároveň ale mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem. Pro každé z regulovaných povolání existují specifické požadavky na schopnosti či vzdělání, které musí žadatel o uznání odborné kvalifikace splnit. Seznam těchto požadavků je pro každé povolání uveden v databázi regulovaných povolání MŠMT.

Postup uznávání se liší pro občany členských státu Evropské unie a další speciální kategorie, jako jsou rodinní příslušníci občanů členských států, občany třetích zemí s trvalým pobytem atd. a pro občany třetích zemí. Uznávání odborných kvalifikací občanů EU se řídí zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Uznávání odborných kvalifikací občanů třetích zemí se řídí právními předpisy, kterými se řídí jednotlivé regulované profese.

Řízení o uznání odborné kvalifikace pro advokáta, architekta, auditora, lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, všeobecnou sestru a porodní asistentku a veterinárního lékaře jsou upravena zvláštními zákony a povolání advokáta a auditora navíc i „oborovými směrnicemi“. Tato povolání mají harmonizovaný minimální obsah studia, a proto je vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a dokladů o vzdělání prakticky automatické.

právní prameny:

  • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zvláštní právní předpisy upravující jednotlivá povolání a jejich regulaci

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.