cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › správní řád

správní řád

Správní řád‌ stanovuje obecný postup ve správním řízení. Správní řízení probíhá ve všech oblastech, ve kterých o právech a povinnostech osob rozhodují orgány veřejné moci. Ustanovení správního řádu se použijí tehdy, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup (zásada subsidiarity správního řádu). Před správním řádem má přednost speciální procesní úprava (např. zákon o správě daní a poplatků, stavební zákon, zákon o drahách, zákon o svobodném přístupu k informacím).

právní prameny:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád‌, ve znění pozdějších předpisů

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.