cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › superlegalizace

superlegalizace

Superlegalizace‌ je ověření veřejných či již ověřených listin za účelem jejich užití v zahraničí.

Superlegalizaci českých listin pro jejich užití v zahraničí provádí orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti ČR). Po něm následuje další ověření podpisu a úředního razítka daného nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvem zahraničních věcí ČR a nakonec ještě ověření podpisu a úředního razítka Ministerstva zahraničních věcí ČR diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

V případě listin vydaných či ověřených soudy, vyhotovených či ověřených notářem nebo exekutorem provádí vyšší ověření Ministerstvo spravedlnosti ČR a poté Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Superlegalizace‌ cizozemské veřejné listiny spočívá v tom, že se ověří pravost podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Provádí ji příslušný zastupitelský úřad ČR v zahraničí, popřípadě Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor konzulárních činností.

Superlegalizace‌ se nevyžaduje v případě, že mezi státy, kde bude listina užita, byla uzavřena mezinárodní smlouva, díky níž byl požadavek superlegalizace‌ nahrazen požadavkem opatřit listinu zvláštní doložkou, tzv. apostilou.

právní prameny:

  • § 109 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním;
  • Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích;
  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin;
  • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu ČR k Úmluvě o zrušení ověřování veřejných listin;
  • bilaterální smlouvy osvobozující od požadavku ověření

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.