cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
  • MKC - logo
  • facebook
nostrifikace.mkc.czSlovníček pojmů › uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání se týká pouze vysokoškolského vzdělání či jeho části. Řídí se § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Provádí ho akreditované vysoké školy, které provozují obdobný studijní program. V případě, že byla uzavřena bilaterální smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů, je uznávacím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bilaterální smlouvy byly uzavřeny s Maďarskem (č. 92/2005 Sb.m.s.), Polskem (č. 104/2006 Sb.m.s.), Slovenskem (č. 33/2001 Sb.m.s.), Slovinskem (č. 52/2000 Sb.m.s.) – považována za platnou pro republiku Bosna a Hercegovina, a některými nástupnickými státy bývalého SSSR (123/1973 Sb.). Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy taktéž rozhoduje v případech, kdy existují pochybnosti o tom, jaká škola uskutečňuje obsahově podobný studijní program‌. Výsledkem je uznaný vysokoškolský diplom.

Uznaný zahraniční vysokoškolský diplom opravňuje žadatele k pokračování v navazujícím stupni vysokoškolského studia v České republice. (Absolvoval-li kupříkladu žadatel bakalářský obor v zahraničí a chystá se pokračovat ve studiu ve stejném oboru v navazujícím magisterském programu v ČR.) Je jej nutno předkládat před přijímacími zkouškami na navazující stupeň studia na české vysoké škole, či před nástupem do studia v navazujícím stupni vysokoškolského studia. Uznaný vysokoškolský diplom též prokazuje kvalifikace k výkonu neregulovaného povolání. Neopravňuje ale k výkonu povolání regulovaného. Regulovaná povolání nebo činnost je takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (kvalifikační požadavky, případně bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další). Patří mezi ně většina zdravotnických profesí, právnické, auditorské atd. Více o regulovaných profesí naleznete zde.

právní prameny:

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  • Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu č. 60/2000 Sb. m s.
  • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • dvoustranné smlouvy o právní pomoci (viz seznam) a Haagská úmluva

S pojmem souvisí:

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.