cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
 • MKC - logo
 • facebook
nostrifikace.mkc.cz › Uznávání za účelem podnikání

Uznávání za účelem podnikání

Pro účely podnikání musíte prokazovat svou odbornou způsobilost v případě, že je živnost, kterou provozujete, regulovaná.

Co je regulovaná živnost?

rozbalitčti více
Zák č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Regulovaná živnost‌ je taková živnost, u které právní předpisy stanovují určité požadavky – odbornou způsobilost a jinou způsobilost - bez jejichž splnění ji nelze vykonávat. Jde o požadavky, jako je vzdělání, praxe, právní bezúhonnost, zdravotní stav atd. Odbornou způsobilostí je míněno vzdělání a praxe, jinou způsobilostí je zdravotní stav, právní bezúhonnost‌ atd.

Živnostenský zákon rozlišuje 4 typy živností:

 • volné
 • řemeslné
 • vázané
 • koncesované

Regulované jsou živnosti řemeslné, vázané, koncesované.

Jak zjistím, zda je moje živnost regulovaná?

rozbalitčti více

Výčet regulovaných - řemeslných, vázaných a koncesovaných - živností je uveden v příloze Živnostenského zákona. Výčet živností řemeslných je uveden v příloze 1, živností vázaných v příloze 2 a živností koncesovaných v příloze 3.

Moje živnost‌ JE regulovaná. Jak prokáži svou odbornou způsobilost?
Je-li Vaše živnost‌ regulovaná, způsob prokazování se bude lišit dle toho, zda se na Vás vztahuje Zákon o uznávání odborné kvalifikace, či nikoliv.

Vztahuje se na mě Zákon o uznávání odborné kvalifikace?

rozbalitčti více

Zákon o uznávání odborné kvalifikace se na Vás vztahuje, pokud splňujete dvě následující podmínky:

I. Pokud jste:

 1. občanem členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska a jeho rodinným příslušníkem, nebo
 2. osobou s trvalým pobytem na území České republiky nebo rodinným příslušníkem takové osoby, nebo
 3. státním příslušníkem třetích zemí, který je dlouhodobě pobývajícím rezidentem v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku či EU či máte-li ve státě EU pobyt za účelem vědeckého výzkumu, či jste-li rodinným příslušníkem státního příslušníka třetích zemí, který je dlouhodobě pobývajícím rezidentem v Evropském hospodářském prostoru, EU nebo Švýcarsku, či který má ve státě EU dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu, a máte na území ČR dlouhodobý pobyt, nebo
 4. držitelem azylu či doplňkové ochrany v ČR a jeho rodinným příslušníkem s dlouhodobým pobytem na území České republiky, nebo
 5. státním příslušníkem třetích zemí s povolením k pobytu za účelem studia na území ČR či jiného státu EU, za účelem výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby, nebo
 6. státním příslušníkem třetích zemí, který je obětí obchodování s lidmi či jste obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví s povolením k pobytu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie za tímto účelem,
 7. či jste-li držitelem modré karty.

II. Svou odbornou kvalifikaci (vzdělání) jste získali v členském státě EU, EHP nebo Švýcarsku.

V Z T A H U J E-LI  se na Vás Zákon o uznávání odborné kvalifikace, budete postupovat podle něj.

Uznávání odborné a jiné kvalifikace pro účely podnikání dle Zákona o uznávání odborné kvalifikace

Postup uznávání odborné kvalifikace dle Zákona o uznávání odborné kvalifikace je jednotný pro všechny živnosti řemeslné, u živností vázaných a koncesovaných se postup liší pro každou z těchto živností.

živnosti řemeslné
živnosti vázané a koncesované

 

N E V Z T A H U J E-LI  se Vás Zákon o uznávání odborné kvalifikace, budete muset svou odbornou a jinou způsobilost prokázat dle požadavků na dané regulované povolání. Pokud jsou vyžadovány doklady o vzdělání, budete si je muset nechat nostrifikovat či uznat.

Uznávání odborné a jiné kvalifikace pro účely podnikání v jiných případech

Postup uznávání odborných kvalifikací je jednotný pro všechny živnosti řemeslné, u živností vázaných a koncesovaných se postup liší pro každou z těchto živností.

živnosti řemeslné
živnosti vázané a koncesované

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.