cz en
Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace
 
 • MKC - logo
 • facebook
nostrifikace.mkc.cz › Uznávání za účelem zaměstnání

Uznávání za účelem zaměstnání

Pokud chcete v ČR pracovat, musíte prokázat, že Vaše vzdělání či kvalifikace jsou rovnocenné vzdělání získanému v České republice:

  pokud vykonáváte regulované povolání

Způsob, kterým budete prokazovat svou kvalifikaci, se liší dle toho:

  zda se na Vás vztahuje zákon o uznávání odborných kvalifikací, či nikoliv (neboli zda jste občanem EU a dalších specifických kategorií, či nikoliv).

Nejdříve proto musíte zjistit, zda musíte svou kvalifikaci vůbec uznávat,
poté, jakým způsobem ji budete uznávat.

Je moje povolání regulované?

rozbalitčti více

Regulovaná povolání jsou povolání, pro jejichž výkon je třeba splnit jisté požadavky, jako je stupeň vzdělání, praxe, zdravotní způsobilost atd.

Zda je Vaše povolání regulované či nikoliv, zjistíte v databázi regulovaných povolání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud potřebujete uznávat svou kvalifikaci, zbývá Vám již jen zjistit,
zda se na Vás vztahuje Zákon o uznávání odborné kvalifikace.

Vztahuje se na mě Zákon o uznávání odborné kvalifikace?

rozbalitčti více

Zákon o uznávání odborné kvalifikace se vztahuje na:

 1. občany členských států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky
 2. osoby s trvalým pobytem na území České republiky a jejich rodinné příslušníky
 3. státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty v EHP, Švýcarsku či EU či mají ve státě EU pobyt za účelem vědeckého výzkumu a na jejich rodinné příslušníky s dlouhodobým pobytem
 4. držitele azylu nebo doplňkové ochrany v ČR a jejich rodinné příslušníky s dlouhodobým pobytem na území České republiky
 5. státní příslušníky třetích zemí s povolením k pobytu za účelem studia na území ČR či jiného státu EU, za účelem výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
 6. státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou obětí obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví s povolením k pobytu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie za tímto účelem
 7. držitele modré karty, kteří získali svou kvalifikaci v zemi EU

Jak budu postupovat v případě, že potřebuji uznat své kvalifikace pro výkon regulovaného povolání a vztahuje se na mě Zákon o uznávání odborné kvalifikace? (profesní uznávání)

rozbalitčti více

Uznávání vzdělání a kvalifikace pro výkon regulovaných povolání v režimu Zákona o uznávání odborné kvalifikace se nazývá uznávání odborné kvalifikace, či profesní uznávání (dále již jen profesní uznávání‌).

Způsobilost k výkonu daného povolání se při profesním uznávání neprokazuje pouze doložením formálního vzdělání, ale lze ji prokázat kupříkladu praxí v oboru. Určité profese navíc stanoví další podmínky, jako je prokázání zdravotní způsobilosti nebo bezúhonnosti, které je nutno splnit, aby bylo možno profesi provozovat.

Jaké předpoklady budete muset splnit a jak je prokážete u každého z regulovaných povolání, naleznete v databázi regulovaných povolání. Pro každé z regulovaných povolání se liší.

Jak postupovat při profesním uznávání

Jak budu postupovat v případě, že mé povolání je regulované a nevztahuje se na mě Zákon o uznávání kvalifikace?

rozbalitčti více

Pokud se na Vás nevztahuje Zákon o uznávání odborné kvalifikace, svou odbornou kvalifikaci musíte prokázat dosaženým vzděláním a dokladem o praxi. Doklad o ukončeném vzdělání si musíte nechat nostrifikovat v případě středního a vyššího odborného vzdělání, nebo nechat uznat v případě vysokoškolského vzdělání.

Jak postupovat v případě, že moje povolání je regulované a nevztahuje se na mě Zákon o uznávání odborné kvalifikace?

Grafické znázornění toho, zda musíte své vzdělání a kvalifikaci uznávat a o jaký typ uznávání půjde, naleznete v následujícím diagramu.

Mé povolání je REGULOVANÉ.


VZTAHUJE se na mě Zákon o uznávání odborných kvalifikací?
ANO
Musím si nechat uznat svou kvalifikaci (profesní uznávání‌).


VZTAHUJE se na mě Zákon o uznávání odborných kvalifikací?
NE
Musím si nechat uznat své vzdělání a splnit další požadavky na kvalifikaci.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Tel: (+420) 222 521 446

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.